Qua nghiên cứu, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành rà soát:

1. Đồng chí Ma Ngọc Vĩnh thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 30-7-2002 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ phân giới cắm mốc (PGCM) biên giới trên đất liền giữa Việt Nam-Trung Quốc. Đây là quyết định của UBND tỉnh trưng tập và đã được UBND tỉnh thanh toán đầy đủ các chế độ, quyền lợi được hưởng theo Quyết định số 166/2002/QĐ-TTg ngày 21-11-2002; điểm a, b, mục 1 phần II, Thông tư số 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV ngày 12-2-2003 về một số chế độ áp dụng đối với người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác PGCM biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

2. Trong thời gian tham gia PGCM, đồng chí Ma Ngọc Vĩnh vẫn thuộc quân số của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, đứng chân trên địa bàn có phụ cấp khu vực hệ số 0,4. Trong sổ bảo hiểm xã hội của đồng chí Ma Ngọc Vĩnh giai đoạn từ năm 2002 đến 2009, mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội có khoản phụ cấp khu vực hệ số 0,4.

Tại Điểm c, Điều 9 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23-2-2009 của Chính phủ quy định: “Sĩ quan có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên hoặc ngành nghề đặc thù quân sự được xếp lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 2 tháng”.

Trên thực tế, đồng chí Ma Ngọc Vĩnh được tăng cường thực hiện nhiệm vụ PGCM trên tuyến biên giới giữa Việt Nam-Trung Quốc với tổng thời gian 6 năm 7 tháng. Trường hợp của đồng chí có thể vận dụng theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23-2-2009 của Chính phủ. Bộ CHQS tỉnh Hà Giang mời đồng chí Vĩnh trực tiếp lên cơ quan cung cấp các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ hưu để xem xét giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho đồng chí.

QĐND