Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 49 Chương VI Mục 3, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Cụ thể như sau:

Chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe:

Thứ nhất, công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện hưởng.

Thứ hai, công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở trong thời gian thực hiện đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe, tiền tàu xe đi, về.

Thứ ba, Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

QĐND