Chấm dứt sửa tuổi của đảng viên - giải pháp cần thiết, hiệu quả

Chấm dứt sửa tuổi của đảng viên - giải pháp cần thiết, hiệu quả

30/09/2016 08:34

QĐND - Ngày 17-8-2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành kết luận về việc xác định tuổi của đảng viên (Thông báo số 13-TB/TW), nêu rõ: "Từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên, mà thống nhất xác định tuổi theo hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng”. Kết luận này được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân rất đồng tình. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến xung quanh vấn đề này.

go top