Bản tin ngày 21-2-2019
Bản tin ngày 21-2-2019
Viettel
Ngày 21 tháng 2 năm 2019
Tây Bắc Bộ19-34 0C
Đông Bắc Bộ20-31 0C
Thủ đô Hà Nội21-31 0C
Tây Nguyên18-34 0C
TP Hồ Chí Minh25-43 0C
Nam Bộ23-34 0C
go top