Trận đánh thọc sâu, táo bạo của bộ đội địa phương tỉnh Vĩnh Long
go top